insideout

27 tekstów – auto­rem jest in­si­deout.

Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. Ko­go,da­ne mi było poz­nać, poz­nałem. Nie pa­miętam tyl­ko,o kim po­winienem zapomnieć... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2015, 00:18

W pe­wien na­tural­ny sposób, z pa­mięci można wyczyścić je­dynie marze­nia. Jed­nak pla­ma z cze­goś tam, nie da­je spokoju. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 listopada 2014, 22:48

Sta­tys­ty­ki nie um­niej­szają cier­pienia jednostki, 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 października 2014, 00:57

Praw­dzi­we dob­ro, nie jest zwra­cane. Praw­dzi­we dob­ro owocuje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 października 2014, 00:56

Ow­szem, pew­ne spra­wy roz­chodzą się po kościach. Jak gangrena. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2014, 19:58

Mówiąc ,,zaw­sze", do­sypu­jesz piasek na pus­ty­ni. Mówiąc ,,nig­dy", umac­niasz kra­ty włas­ne­go więzienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2014, 00:46

Nikt nie ma pa­ten­tu na długo­wie­czność czy nieśmiertelność.
Jed­nak to nie nie może być ar­gu­ment za bier­nością wo­bec cier­pienia, za życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2014, 00:11

Jest ta­ki rodzaj pus­tki, której nie można zde­finiować, ani niczym wypełnić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 listopada 2013, 02:32

Jeśli nie dzi­siaj to, może nigdy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 września 2013, 11:39

Strach by­wa je­dynym do­radcą, a nadzieja, os­tatnią przys­ta­nią zwątpienia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 września 2013, 01:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

24 grudnia 2015, 23:17insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

21 grudnia 2015, 22:51insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

20 grudnia 2015, 00:18insideout do­dał no­wy tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

5 listopada 2014, 22:48insideout do­dał no­wy tek­st W pe­wien na­tural­ny sposób, [...]

7 października 2014, 08:28małgos sko­men­to­wał tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:59insideout sko­men­to­wał tek­st To właśnieżyczli­wi , tak [...]

7 października 2014, 00:58insideout sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]

7 października 2014, 00:57insideout do­dał no­wy tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:54insideout sko­men­to­wał tek­st demony

2 października 2014, 09:14krysta sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]