insideout, teksty z maja 2013 roku

3 teksty z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest in­si­deout.

Po­magając in­nym często za­pomi­nami, że czer­piemy z sa­mych siebie, a o ta­kie źródło trze­ba dbać.Każdy mu­si mieć od­ro­binę ta­kiej przes­trze­ni dla sa­mego siebie, która poz­wo­li przeżywać oczyszczającą kąpiel w ra­dości i smut­ku. Inaczej to, co dob­re i złe ciągnie się za człowiekiem jak niepot­rzeb­ny ogon. Niepot­rzeb­ne jest ba­las­tem, które od­biera nam siłę. Tak. Niep­rzeżywa­na ra­dość, również zaczy­na ciążyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 maja 2013, 10:17

Trze­ba być czuj­nym, gdy słychać bra­wa.
Cza­sem ok­laski, mają je­dynie zagłuszyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 maja 2013, 12:17

Gdy ser­ce zat­war­działe to, ka­mień zaw­sze pod ręką. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 maja 2013, 00:01
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

24 grudnia 2015, 23:17insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

21 grudnia 2015, 22:51insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

20 grudnia 2015, 00:18insideout do­dał no­wy tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

5 listopada 2014, 22:48insideout do­dał no­wy tek­st W pe­wien na­tural­ny sposób, [...]

7 października 2014, 08:28małgos sko­men­to­wał tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:59insideout sko­men­to­wał tek­st To właśnieżyczli­wi , tak [...]

7 października 2014, 00:58insideout sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]

7 października 2014, 00:57insideout do­dał no­wy tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:54insideout sko­men­to­wał tek­st demony

2 października 2014, 09:14krysta sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]