insideout, teksty z października 2012 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest in­si­deout.

Jak dob­rze, że większość ludzi wie, co zro­bić,by świat był lep­szy i chcą podzielić się swoją wiedzą z in­ny­mi, wy­tykając im, ich wady.
I tyl­ko nieliczni, to egoiści, którzy zaczy­nają zmiany na lep­sze od sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 października 2012, 21:34

Człowiek ja­dem plujący, włas­nych ran szyb­ko nie wyliże. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2012, 00:22

Kształto­wanie młodych umysłów przez nau­czy­ciela na­fasze­rowa­nego up­rzedze­niami, jest de­likat­nie mówiąc, równie głębo­ko niepo­kojącym zja­wis­kiem, co wa­lec na środ­ku łąki. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2012, 16:54

Tyl­ko tych ludzi nig­dy nie będzie ob­chodziło co czu­jesz, którzy boją się na­wet naj­de­likat­niej­szej aluz­ji, że to od nich w twoim życiu coś śmier­dzi padliną.
A już naj­mniej zain­te­resu­je ich to, czy mówisz o rozkłądających się marze­niach, wy­pat­roszo­nym ser­cu czy też, ce­lowo wys­ta­wionej do wiat­ru pus­tych słów nadziei. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2012, 00:14

O ile na miłość nie trze­ba so­bie zasłużyć, cho­ciaż ma­wiają, że na nią zasługu­je każdy, o ty­le nie wszys­cy pot­ra­fią być jej sługa­mi.
A ten, kto ule­ga po­kusie, by czuć się pa­nem miłości, niegod­ny jest wie­dzieć, jak bar­dzo jest kochany. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 października 2012, 22:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

24 grudnia 2015, 23:17insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

21 grudnia 2015, 22:51insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

20 grudnia 2015, 00:18insideout do­dał no­wy tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

5 listopada 2014, 22:48insideout do­dał no­wy tek­st W pe­wien na­tural­ny sposób, [...]

7 października 2014, 08:28małgos sko­men­to­wał tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:59insideout sko­men­to­wał tek­st To właśnieżyczli­wi , tak [...]

7 października 2014, 00:58insideout sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]

7 października 2014, 00:57insideout do­dał no­wy tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:54insideout sko­men­to­wał tek­st demony

2 października 2014, 09:14krysta sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]